طراحی و ساخت بخش دوم تأسیسات تبدیل ضایعات ساختمانی اهواز