درخواست سفارش قطعه و قالب سازی

مشخصات فردی


مشخصات درخواست


جنس: PCPPPAPA+30%GFPSشفافغیر شفافABSسایررنگ شدهبدون رنگRal No.ماتبراقغیر مات
کیفیت سطح: پولیش شدهبدون پولیش

روش درخواستی جهت ساخت: FDMSLSSLAHSMریخته گری

Back to Top